Laatste nieuws

2
jul

Sleutelgebied MRA

Zoals jullie wellicht al in diverse media hebben gelezen, is er de afgelopen tijd in Hilversum uitvoerig gedebatteerd over het onderwerp Sleutelgebied/MRA. MRA is overigens een netwerk van diverse gemeentes in de Metropool Regio Amsterdam, waar Hilversum onderdeel van is. Ook BVHilversum heeft in samenwerking met diverse andere ondernemersverenigingen en de bedrijvenfederatie Gooi- en Vechtstreek hieraan meegedaan. Waar ging dit over? Kort samengevat had het college van B&W aan de gemeenteraad gevraagd of er 3 scenario’s mochten worden uitgewerkt over de toekomst van Hilversum (met het oog op het jaar 2040). Dit zodat Hilversum, zoals diverse andere gemeentes, haar positie als sleutelgebied kon behouden. Hilversum had zich hier namelijk al voor aangemeld, maar moest dan wel met plannen komen. Geen definitieve plannen, maar wel met een opzet. Het gevolg zou dan zijn dat Hilversum met hulp van de MRA en met forse investeringen vanuit de nationale overheid de plannen verder kon uitwerken en grote thema’s (mobiliteit, werkgelegenheid en woningbouw) met behulp van deze investeringen kon aanpakken. Een van de opgaven zou dan ook zijn het realiseren van woningen. Hoeveel en waar en op welke wijze zou nog met participatie van de Hilversummers moeten worden besproken, maar er werden indicatief 6.000-10.000 woningen genoemd.

Diverse bewonersverenigingen hebben -met een burgerinitiatief- geageerd tegen het voorstel van het college om de genoemde drie scenario’s uit te werken. Dit met name omdat zij vonden dat er eerst een toekomstvisie moest komen en dat vandaaruit dan gekeken moest worden of het sleutelgebied daarin zou passen. Een begrijpelijk en valide standpunt. Het probleem was echter dat de factor tijd (het ontwikkelen van een integrale toekomstvisie en deze bespreken kost veel tijd) er hoogstwaarschijnlijk toe zou leiden dat Hilversum dan te laat zou zijn om nog “mee te kunnen doen” als sleutelgebied en dan dus de investeringen mis zou lopen. Kortom. Het niet kunnen uitwerken van de scenario’s -waar het debat eigenlijk om ging- betekent naar alle waarschijnlijkheid ook dat Hilversum niet meedeelt in de nationale investeringen.

Samen met diverse ondernemersverenigingen heeft BVHilversum richting de politiek kenbaar gemaakt dat zij ook het belang en voordeel zien van de grote investeringen die het zijn/blijven sleutelgebied met zich meebrengt. Het verliezen van deze positie zou in economisch perspectief zonde zijn. Grofweg omdat Hilversum dan minder geld heeft om grote thema’s integraal aan te pakken. Vandaar dat de ondernemers hebben aangegeven dat de volgorde (eerst scenario’s en dan met z’n allen een gedragen visie ontwikkelen of andersom) minder van belang was. Dit wel onder strikte voorwaarden. Simpel gezegd, ging het de ondernemers erom dat Hilversum zijn positie niet zou verliezen, maar dat dan wel alle toekomstplannen en aanpassingen in samenspraak met alle partijen (dus ook met de ondernemers) tot stand zouden komen. De scenario’s zouden dus alleen een richtinggevend discussiestuk moeten zijn. In de bijlage treffen jullie de brief aan die namens nagenoeg alle ondernemersverenigingen is verstuurd.

Inmiddels is het politieke debat afgerond, was een meerderheid in de gemeenteraad niet “voor” het uitwerken van de scenario’s en is het resultaat dat het college bij brief heeft laten weten dat het traject “sleutelgebied” stopt. Ook deze brief treffen jullie als bijlage aan.

Ook al sluit de uitkomst niet aan bij hetgeen er namens de ondernemers is aangebracht, hebben wij onze stem laten horen en dat is goed. Ook is het mooi dat we hierin met veel andere ondernemersverenigingen samen zijn opgetrokken. Als BVHilversum blijven wij de verdere ontwikkelingen goed volgen en zullen we ook -zoals deze keer- het ondernemersbelang uitdragen en daarbij de samenwerking met de diverse andere ondernemersverenigingen zoeken.

Show Buttons
Hide Buttons