Sponsor-/donatiebeleid BVHilversum

Inleiding
BVHilversum heeft als doelstelling bedrijven met een zakelijk belang in Hilversum te inspireren, informeren, faciliteren en te ondersteunen, waardoor zij makkelijker, succesvoller en met plezier ondernemen in Hilversum. BVHilversum biedt haar leden onder meer een ondernemersplatform en netwerkmogelijkheden. Ook treedt BVHilversum voor deze ondernemers op als belangenbehartiger op regionaal niveau en fungeert zij als één centraal aanspreekpunt. De lidmaatschapsgelden van onze leden worden gebruikt om deze doelen te bereiken.

Als gezicht en belangenbehartiger van de ondernemers van BVHilversum acht BVHilversum het ook van belang om in zeer beperkte mate op lokaal vlak haar sociale en maatschappelijk betrokkenheid te tonen. Dit is geen hoofddoel. BVHilversum is immers geen goede doelen organisatie. In voorkomende gevallen kan het belang van BVHilversum echter soms met zich meebrengen dat BVHilversum een bijdrage levert aan lokale initiatieven.
BVHilversum heeft gemeend er goed aan te doen om beleid te ontwikkelen ten aanzien van eventuele sponsor-/donatieverzoeken, danwel verzoeken om als partner te participeren. Dit nu er is gebleken dat het voor leden en derden niet altijd duidelijk is wat er van BVHilversum kan en mag worden verwacht. Vandaar dat hieronder enige beleidsregels zijn verwoord.

Sponsoring

  1. BVHilversum zal niet als sponsor optreden voor leden en niet-leden voor zover dit het verstrekken van financiële steun betreft met als tegenprestatie het verkrijgen van naamsvermeldingen op folders, websites, kleding e.d. als zijnde sponsor van een actie, evenement, activiteit of enig ander initiatief.

Partnership

  1. Ingeval BVHilversum van mening is dat een evenement, activiteit of enig ander initiatief ten voordeel kan strekken van de visie/bekendheid van BVHilversum en haar leden, doordat dit bijvoorbeeld haar naamsbekendheid voor haar doelgroep (de in Hilversum actieve ondernemers) kan vergroten, dan kan het bestuur besluiten om op basis van wederkerigheid met de vragende partij nadere afspraken te maken. Dit ziet BVHilversum ook niet als sponsoring, maar als een partnership ten behoeve van marketingdoeleinden. Het is aan het bestuur om om haar moverende redenen een partnership aan te gaan of te weigeren.

Adverteren

  1. BVHilversum bepaalt en kiest zelf haar media/uitingsvormen ingeval zij wenst te adverteren. Het wordt niet op prijs gesteld indien derden BVHilversum benaderen voor advertenties in folders, magazines e.d. Attenderen op een mogelijkheid tot adverteren kan altijd. Indien BVHilversum geïnteresseerd is, zal zij (althans een van haar commissie-/bestuursleden) dat op eigen initiatief kenbaar maken.

Donaties

  1. In uitzonderingsgevallen kan BVHilversum (beperkte) donaties verstrekken. Of zij daartoe overgaat of niet, staat geheel ter discretie van het bestuur. Commerciële partijen en/of (overwegend) commerciële activiteiten komen per definitie niet in aanmerking voor een donatie. Verder zal een donatie aan dienen te sluiten bij de visie/doelstelling van BVHilversum en haar regionale reikwijdte. Landelijke initiatieven zullen bijvoorbeeld niet voor een donatie in aanmerking kunnen komen.

Incidentele strategische steun

  1. BVHilversum zal in voorkomende gevallen, dit tevens ter beoordeling van het bestuur, kunnen besluiten om op grond van strategische redenen financiële steun te verlenen aan incidentele initiatieven/activiteiten. Dit bijvoorbeeld indien BVHilversum van mening is dat daarmee bijvoorbeeld haar netwerk, ondernemersdoelstellingen of gemeentelijke draagvlak mee gediend is.

Beoordelingsvrijheid restgevallen

  1. Het bestuur van BVHilversum heeft binnen haar bestuurlijke beoordelingsruimte de zeggenschap en vrijheid om afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden een beslissing te nemen over een (eventuele) afwijking, aanvulling, dan wel nadere invulling van de hiervoor geformuleerde uitgangspunten. Daarbij zal het belang en de doelstellingen van BVHilversum ten alle tijden maatgevend zijn en blijven.

    Februari 2017

Show Buttons
Hide Buttons