Bestuur

Het bestuur van BVHilversum bestaat uit: Lous van Haarst (voorzitter & secretaris), Ester Tunnissen (evenementen), Ruud Bochardt (penningmeester) en Bart Landman (communicatie).

Startnotitie 2012 BV Hilversum
In de startnotitie 2012 van BV Hilversum worden de missie en strategie benoemd. Onder missie valt te lezen: inspireren, informeren, faciliteren en ondersteunen van ondernemers en bedrijven met een belang in Hilversum. Daardoor kunnen zij makkelijker, succesvoller en met plezier ondernemen in Hilversum. Onder strategie wordt verstaan dat de BV Hilversum een ondernemers-platform biedt, netwerkmogelijkheden, belangenbehartiging en fungeert als één centraal aanspreekpunt voor zowel leden als partners.

Uitwerking
De hierboven geformuleerde missie en strategie leiden tot de volgende uitwerkingen.

De BV Hilversum behartigt de belangen van ondernemers in Hilversum. Ze draagt bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat. De BV Hilversum schept de mogelijkheid om ondernemers onderling te verbinden. De ondernemersvereniging maakt de aanwezige kennis van de leden beschikbaar voor andere leden. De BV Hilversum stelt dat het collectieve belang boven het individuele belang gaat. In zijn algemeenheid gaat het om een overstijgend economisch belang.
BV Hilversum is de gesprekspartner van de ondernemers voor andere organisaties en overheden.

Speerpunten
In september 2013 formuleerde de BV Hilversum een aantal speerpunten.

  • Vastgoed en leegstand

Algemeen bekend is dat (langdurige) leegstand niet bijdraagt aan en verlevendiging van bijvoorbeeld een winkelgebied. Leegstand wordt geassocieerd met verpaupering en criminaliteit. Leegstand heeft direct gevolgen voor ondernemers die aanpalend gehuisvest zijn.

  • Parkeerbeleid

Te hoge parkeertarieven of een gebrek aan parkeerplaatsen kan leiden tot een afname van het aantal bezoekers voor ondernemers of kunnen aanleiding vormen voor ondernemers uit een bepaald gebied weg te trekken.

  • Zichtbaarheid en toerisme

Onder dit speerpunt valt de bemoeienis met de kermis, Hilversum Alive en andere stadsevenementen, koopzondagen en dergelijke.

  • Zorg

De gemeente Hilversum heeft een aantal jaar geleden de zorg bestempeld als één van de speerpunten van het beleid. De vergrijzing in het Gooi, de toenemende en veranderende zorgvragen en de groei van zorgondernemers hebben gevolgen voor de werkgelegenheid, de bereikbaarheid en het leefklimaat van Hilversum.

  • Bereikbaarheid

Bereikbaarheid en economisch klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  • Jongeren en arbeidsparticipatie

Jongeren van nu zijn de werknemers van straks en dus op termijn vormen zij de nieuwe economische motor. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat als jongeren na hun opleiding niet snel participeren in het arbeidsproces, dit gevolgen heeft voor hun sociale en psychische ontwikkeling.

  • Onderwijsinstituut

Onderwijs, kennis en economische ontwikkeling zijn drie onlosmakelijk met elkaar verbonden containerbegrippen. In Hilversum kennen we onder andere het ROC, de HKU en de Zorgacademie. Vasthouden van deze organisaties en het mogelijk aantrekken van nieuwe kennisinstituten is een belangrijk speerpunt voor de BV Hilversum.

  • Organisatie

Om het draagvlak voor de standpunten en besluiten van het bestuur te vergroten, is het raadzaam om op onderwerpen een al dan niet tijdelijk en onbezoldigd platform/commissie in te richten. Het Platform Werkgebieden en het Stadsfonds zijn hier voorbeelden van. Zo’n platform/commissie werkt binnen het door het bestuur gestelde kader een thema nader uit en komt met aanbevelingen en adviezen, waarover het bestuur besluit.

De BV dient een representatieve afspiegeling te zijn van het ondernemersveld in Hilversum.

Show Buttons
Hide Buttons