Laatste nieuws

13
mei

Bericht van de voorzitter

Beste ondernemers,

Afgelopen dinsdag hebben wij alweer onze derde digitale bijeenkomst gehad. Dit was een prettige en nuttige bijeenkomst. De beperkingen staan het helaas (nog) niet toe om elkaar fysiek te ontmoeten, dus tot wij weer fysiek bijeen kunnen komen, zullen wij deze digitale bijeenkomsten doorzetten. Het is immers ook nu (juist) fijn om elkaar te zien en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Doe een volgende keer ook mee!

Inmiddels lijkt het erop dat de maatschappij/economie langzaamaan steeds meer van het slot gaat. Dit wel in een 1,5 meter maatschappij. Dat vraagt creativiteit en inzet van alle ondernemers. Het is mooi om te zien hoe diverse ondernemers daar positief mee omgaan. Deel vooral deze ervaringen en initiatieven ook met andere ondernemers. Zo kunnen wij van elkaar leren.
Sinds de start van de Corona crisis heeft het bestuur van BVHilversum veel tijd en energie gestoken in diverse overleggen/initiatieven om de Hilversumse ondernemers te steunen. Zo hebben wij eerst gepeild tegen welke drempels de ondernemers aanliepen en welke initiatieven er zijn ontplooit. Uit de ontvangen reacties is gebleken dat Hilversum in die zin niet veel afwijkt van hetgeen er landelijk speelt. ZZP-ers worden hard getroffen en maken zich (soms) zorgen om hun urennorm, bedrijven ervaren soms dat financieringstrajecten moeizaam verlopen en met name de onzekerheid over de toekomst levert de nodige zorgen op. Ook het beeld dat in Hilversum bepaalde sectoren (Horeca/media/retail) extreem hard worden getroffen wijkt niet veel af van het landelijke beeld. Wel geldt dat Hilversum veel mediabedrijven kent en dat met name de kleine mediabedrijven hard worden getroffen en gemeentelijke aandacht behoeven.
BVHilversum werkt de afgelopen periode nauw samen met de overige ondernemersverenigingen in Hilversum en onder andere de gemeente en probeert zo gezamenlijk de belangen van de ondernemers zo goed mogelijk te behartigen. Wij hebben bij de gemeente en regio bepleit dat er -inmiddels bekende- aanvullende maatregelen worden getroffen en dat de informatievoorzieningen geoptimaliseerd dienen te worden. Ook hebben wij aangedrongen op vlotte doorlooptijden en een “mild” toetsingsbeleid, zoals de nationale maatregelen ook verlangen. Daarnaast dringen wij erop aan dat lokaal geld, lokaal wordt besteedt.
Verder hebben wij de regionale banken benaderd om in overleg te treden teneinde de financieringstrajecten -waar mogelijk- te optimaliseren en hebben wij ook hun steun gevraagd. Donderdag a.s. zal daarover in het economisch platform verder met de banken over worden gesproken.
Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de ondernemers die “tussen wal en schip” dreigen te vallen, daar waar het de nationale steunmaatregelen betreft.
Verder staat er een initiatief in de steigers om ondernemers (zoals nu al gebeurt via de Economic Board Utrecht) de mogelijkheid te bieden om bij andere ondernemers advies/begeleiding in te roepen. Uiteraard vernemen wij ook graag van jullie of en/zo ja welke behoeftes er zijn.
De huidige problematiek is complex en legt tevens bloot dat nationaal beleid, regionaal- en gemeentelijk beleid en de taken en rollen van andere partijen (zoals de banken) ook grenzen kent. De wil is er veelal, maar (financiële) mogelijkheden en wettelijke kaders kunnen soms onverbiddelijk zijn en tot ongewenste uitkomsten leiden. Laat het ons weten als je ergens tegenaan loopt!
Graag wil ik benadrukken dat wij hard aan het werk zijn om alle ondernemers binnen Hilversum zo goed mogelijk door deze crisis heen te loodsen. Dat is niet altijd zichtbaar, maar wel een continue proces waar wij mee bezig zijn.

Wij houden jullie op de hoogte van vorderingen en initiatieven, maar vragen jullie vooral ook om -via social media- ervaringen te delen en een beroep op elkaar te doen. Solidariteit en saamhorigheid zijn essentiële ingrediënten om  onze lokale economische keten sterk door deze crisis heen te loodsen.

 

Matthieu Feijen
Voorzitter